23.9 C
Port Moresby
September 22, 2021
Tok Pisin Nius

5 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Dairekta blong Frod Skwad i tok moa long wan bilian kina monimak i save lus long pasin korapsen; Modilon Haus sik long Madang Provins i pas aste bihainim tupla stil pasin i kamap long ol wokman blong haus sik; na ol bikpla politikal pati, PNC, THE Pati na PPP i mekim ol reli blong ol long NCD na Sentral Provins.

Related posts

30 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Februeri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

5 Oktoba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!