24 C
Port Moresby
January 20, 2021
Tok Pisin Nius

3 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News

Nius Hetlain:

Loa Rifom Komisen i tok noken tromoi pipia long ol han wara; Westen Provins Gavana askim long beil; na niupela K700mil rot long Lae i klostu pinis.

Related posts

31 Desemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

10 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

26 Oktoba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!