22.7 C
Port Moresby
January 23, 2022
Tok Pisin Nius

2 Mas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:
Ol ples long Hela Provins we bikpela guria i bin kamap long en nau i paol yet sapos ol bai kisim halivim o nogat; bai gat ol bikpela senis long rot ol sevis bilong helt na edukeseni save go aut long kantri; na longpela taim bilong ol pablik sevan i no kisim potnait pei bilong ol long dispela wok i no sindaun gut wantaim PNG Pablik Employis Asosiesen.

Related posts

26 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Jun | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online

2 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!