23.7 C
Port Moresby
October 25, 2021
Tok Pisin Nius

15 Februeri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Minista blong Haia Edukeson i tok onlaen seleksen rot we dipatmen i bin yusim em i mak blong stap olgeta yiar; na Lae Secondary School em i narapla skul long Morobe Provins husat i tok olsem gavman ino inapim TFF moni blong ol inap long K600,000.

Related posts

22 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

12 Julai | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

27 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!