30.7 C
Port Moresby
June 27, 2022
Tok Pisin Nius

14 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:
Ol manmeri silip long 5mile na 6 mile rot long Pot Mosbi I autim belhevi bilong ol long ol raskol pasin I kamap long Jack Pidik Pak; Inta Dipatmen Eleksion Kommittee I gat bilip olsem ol I wok rere long 2017 eleksion; na Tripela gavana long PNG LNG Projek I sainim pas long larim gavman ronim moni long 4.27 Kroton Ekwiti o pei bilong hamas ol I holim.

Related posts

15 Februari | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

10 Novemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

25 Oktoba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!