Tok Pisin Nius

8 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Wok blong pinisim olgeta kain plastik long kantri i go het nau; Gavana blong Morobe Ginson Saonu i tok olsem em i no bin save olsem Huonbille Praimeri Skul long Lae i pas; i gat bikpla hevi nau i stap insait long Pangu Pati.

Related posts

12 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

21 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

2 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!