Tok Pisin Nius

30 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain

Long bikpla nius tete long kantri, em i laspela dei tru we gavman i makim long olgeta manmeri i gat mobail fon i mas rejistaim simkad bilong ol.

Tasol Igat nius tu olsem memba blong Madang, Bryan Kramer i bin kisim kot oda long stopim NICTA long go het na rausim ol simkad i no rejista.

 

 

Related posts

5 Februeri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

15 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

3 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!