22.7 C
Port Moresby
May 27, 2022
Tok Pisin Nius

27 Mas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Long displa taim klostu long Nesinol Ileksions, opis lukautim ol kar na traffic i toktok strong long pablik long noken pulap long kar na raun; wok rere blong namba 2 wok blong Lae Nadzab Haiwe bai kamap klostu taim bihainim Gavana Jeneral Bob Dadae i sainim pepa blong tok orait long larim displa wok go het, na Jiwaka i kamap namba 13 provins long gat bupla Physical Plenning Bod…

Related posts

26 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

31 Oktoba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

12 Septemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!