06 Desemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Spread the love

Nius Hetlain:

Nesenel Doktas Asosiesen i givim pinis 7pela askim i go long Helt Dipatmen bihainim hevi ol i tok i stap long makim bilong bosman bilong Popondeta Jeneral Hausik; disisen bilong gavman long senisim Autkam Beis edukesen sistem wantaim Stendat Beis Sistem, bai gat sampla salens, na Minista bilong Nesenel Plening, Richard Maru, i tok nesenel gavman i wok long lukluk strong long kwolati edukesen, na strongim save bilong ol sumatin long kantri.

EMTV Online

EMTV Online is the premier destination for Papua New Guinea news on the internet.

EMTV Online
error: Content is protected !!