16 Oktoba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Spread the love

GUTNAIT TRU, Hia nau em nius long tok pisin

 

STRIKE DEFERRED

Singaut long ol wokmanmeri long kantri long straik tupla de bai no inap kamap displa wik.

 

WEWAK PLANNING

Memba blong Wiwek, KEVIN ISIFU, i wari long namba blong ol wairamanmeri i wok long sindaun long Wiwek taun i go antap.

 

FIRST HIGHLANDS RICE

Wokbung namel long Mul-Baiyer Lumusa na Trukai Indastris i lukim kamap blong rais long Baiyer veli yet long Westen Hailans provins.

 

EM TASOL NIUS LONG TOK PISIN, Goodnight tru.

EMTV Online

EMTV Online is the premier destination for Papua New Guinea news on the internet.

EMTV Online
error: Content is protected !!