26.9 C
Port Moresby
June 21, 2021
Tok Pisin Nius

1 Novemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News

Nius Hetlain:
Ol i pasim pinis wara na pawa saplai i go insait long Rijenal Asailam Sika Prosesing Senta long Manus; Polis long Madang i tokaut klia olsem pasin roberi i wok kamap bikpela long provins, long wanem i nogat inap kar na piul long ol polis long yusim long ronim na holim pas ol raskol man; na Namba 7 BSP PNG Gems bai go het yet.

Related posts

10 Februeri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

9 Jenueri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

20 Julai | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!