25.7 C
Port Moresby
January 19, 2022
Tok Pisin Nius

3 Jenueri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:
Kot againstim NICTA long registerim ol mobail fon SIM kad; na ol lain manmeri i stap long Konedobu i failim pinis komplein wantaim polis bihain long ol polis mahn i go na bagarapim ol haus na ples bilong ol.

Related posts

23 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

16 Mas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

13 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!