Tok Pisin Nius

29 Novemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Wok bilong ol kot serif long kantri bai kisim halivim bilong polis long strongim wok bilong ol.

Lae Distrik Kot Megistret, Jeremiah Singomat, i tok planti yangpela namel long 14 na 18pela krismas i brukim loa.

Wanpela mama i wari long pikinini bilong em i lus long Pot Mosbi long wiken.

Related posts

20 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

18 Mas | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Februeri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

Leave a Comment

error: Content is protected !!