13 Septemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Tok Pisin Nius Het Toktok:

1. K20M from Australia
-Gavaman bilong Australia bai givim samting olsem K20M long pait againsim ol bikpela sik long kantri.

2. ILG Titles stopped in ENB
-Is Niu Briten Gavaman i pasim wok bilong kisim ol niupela Inkoporet Land Grup Title long provins.

3. Ela Beach Open
-Bikpela wok senis we i kamap long Ela Bis nambis long mosbi i aste i lukim opim bilong en.

EMTV Online

EMTV Online is the premier destination for Papua New Guinea news on the internet.

error: Content is protected !!