26 C
Port Moresby
January 23, 2021
Tok Pisin Nius

4 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News


Hia nau em ol nius long tok pisin…

1. PNG ILEKTORAL KOMISIN STATIM WOK REDI BILONG 2017

Papua Niugini Ilektrol Komisin i kirapim pinis ol wok redi bilong en i go painim Nesenel Jeneral Ileksen we bai kamap long 2017.
Fiftinpela provinsal ileksen men’sa i kamap pinis long Mosbi long bung long wanpela woksop bilong plenim ron bilong Ileksen 2017.
Ol wok redi bilong ol i makim faivpela bikpela hap wok we Sif Ilektrol Komisina Patilias Gamato, i tok em ol bikpela wok bilong ileksen i ron long en.

2. ABG PRESIDEN TOK SAPOT LONG GAVMAN I NO INAP

Presiden bilong Autonomous Bogenvil Gavman, Chief, Dokta John Momis, i tok bikpela wari i stap long AROB nau, em mak bilong halivim i kam long Nesenel Gavman.
Em i tok pasin bilong nesenel gavman long holim bek moni bilong rijen, em i no bihainim luksave bilong Bogenvil Pis Agrimen, we em i as tru long ABG i sanap.
Presiden Momis i tok em bai paitim tok yet wantaim nesenel gavman long dispela ol samting.

3. SIK SUGA GO BIKPELA LONG IS NU BRITEN

Sik suga, o diabit’s, em nau i gat ripot olsem em i wok long go bikpela moa long Is Nu Briten.
Dispela groa long mak bilong sik suga long provins i nogat gutpela bekim, bikos ol helt sevis long provins i save lukluk long ol arapela sik, na i nogat inap luksave i stap long dispela kain sik, na ol arapela sik ol dokta i save kolim ol ‘laipstail’ sik.

NA LONG SPOTS NIUS:

1. OL INTEROIL PUKPUKS GO LONG HONG KONG SEVENS

Ol PNG Pukpuks i lusim kantri pinis, long go pilai long Hong Kong Sevens. Em bai namba wan bikpela resis ol Pukpuks i go insait long en dispela yia.
Tim i gat planti ol nupela yangpela pilaia, na tu ol olpela pilaia i gat save pinis long pilai long ol bikpela wol resis olsem.

EMTV NIUS, EMTV, PNG TV, TOK PISIN NIUS, TOK PISIN, PAPUA NEW GUINEA, 4 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin,

Related posts

8 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

1 Septemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

17 Februari | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!