26.9 C
Port Moresby
June 21, 2021
Tok Pisin Nius

30 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News

Nius Hetlain:

Ol i surukim dei long mekim vot long Nawaeb block bihainim hevi i kamap aste; Enga Provins Ileksen Menisa i tok Enga i rere long mekim vot long neks wik Tunde; na ol vota long Butibam i laikim wanpla wok painimaut i go insait long Ilektrol Komisin long watpo ilektrol rol ino stret.

Related posts

4 Julai | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Septemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!