Tok Pisin Nius

7 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Divine Word University long Madang i mekim Open Dei progrem blong en aste; sindaun long Hagen siti emi kamap gutpla ken bihain long kiliim dai blong fopla lain long wik i go pinis.

Related posts

24 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

14 Mas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

30 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!