Tok Pisin Nius

14 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

NCD nau i gat wanpla nupla ples blong sik TB we i stap long Pot Mosbi Jenarol Haus Sik; Dr Puka Temu i tok grou blong ol pikinini em i bikpla samting na ol i mas kisim stretpla kaikai long mekim displa wok; na Telikok PNG tete i tokaut long nambawan wina blong K1,000 Givawei Kes Moni promosen blong en insait long Isten Hailens Provins.

Related posts

11 Mei | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online

9 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

24 Janueri | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

Leave a Comment

error: Content is protected !!