24.7 C
Port Moresby
May 26, 2022
Tok Pisin Nius

4 Julai | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:
Klostu olgeta 89pla elektret i pinis long mekim vot na i rere long mekim kaunt; Hela Ileksen Menesa John Tipa i tok ol i stat pinis long kaunim ol vot bilong Tari-Pori electret; na Morobe Ileksen Menesa Simon Soheke, i tok Nawae block wod 1 bai noanp moa mekim vot biahinim hevi i bin kamap las wik, we ol komuniti lida i laikim moa ballot pepa.

Related posts

3 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

9 Mei | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

9 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!