26.7 C
Port Moresby
June 25, 2022
Tok Pisin Nius

7 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Nius Hetlain:

Moa long 20 tausen sumatin long gred 12 long kantri, i sindaun long nambawan bikpela tes bilong ol tete; Long wankain taim tu, tete i makim opim blong Nesinol Buk Wik, na Strongman blong Oposisen, na Memba blong Rabaul, Dr. Allan Marat, i tok oposisen nau i gat bikpla namba moa.

Related posts

26 Jun | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

27 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

3 Novemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!