28.9 C
Port Moresby
June 14, 2021
Tok Pisin Nius

7 Ogas | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News

Nius Hetlain:

Moa long 20 tausen sumatin long gred 12 long kantri, i sindaun long nambawan bikpela tes bilong ol tete; Long wankain taim tu, tete i makim opim blong Nesinol Buk Wik, na Strongman blong Oposisen, na Memba blong Rabaul, Dr. Allan Marat, i tok oposisen nau i gat bikpla namba moa.

Related posts

6 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

11 Epril | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online

6 Disemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!