32 C
Port Moresby
October 26, 2020
Tok Pisin Nius

4 Septemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

Share the News

Nius Hetlain:

Praim Minista Peter O’Neill tete i bekim na tok klia long ol sut tok olsem gavman i sotim moni blong edukesen na helt; samting olsem 80% long ol manmeri long kantri i nogat gutpla rot long kisim gutpla katim long haus sik; na Minista blong Envairomen Konseveisen na Klaimet Senis i mekim tok klia long rot blong 100-dei plen blong Klaimet Senis na Divelopmen Otoroti.

Related posts

3 Mas | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

EMTV Online

17 Mei | EMTV Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

29 Novemba | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!