If you’ve heard of Solwara 1 then you should know these few facts

If you have heard of Solwara 1 then you should know these few facts…