24 C
Port Moresby
January 20, 2021
Tok Pisin Nius

8 Epril | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin

Share the News

 

Hia nau em ol EMTV nesenel nius hetlain long tok pisin…

 

1.GAVMAN MAKIM TUPELA NUPELA MINISTA

Praim Minista Peter O’Neill tete i tokaut long makim bilong Bogenvil Rijenal Memba, Joe Lera, olsem Minista bosim Bogenvil; na memba bilong Kundiawa-Gembok, Tobias Kulang, olsem nupela minister bilong Turisim, Ats, na Kalsa.

Dispela tupela ministri, i bin stap anint long lukaut bilong Praim Minista O’Neill yet, na Spots Minista Justin Tkatchenko.

 

2.PRAIM MINISTA TOK NEC BAI SKELIM BUNGIM BILONG NCC NA MUSIUM

EMTV i bin askim Praim Minista Peter O’Neill long bekim planti askim is tap long bungim wantaim bilong Nesenel Kalsarel Komisin, na Nesenel Musium na At Galeri.

Em i tok nupela minista bilong Turisim, Tobias Kulang, bai sindaun wantaim bipo Minista Tkatchenko, long ol wok stretim long sait bilong men’smen.

Em i tok tu olsem Nesenel Ekseketiv Kaunsol yet bai givim las tingting long en.

 

3.PASIFIK MARIN INDASTRIAL ZON KISIM TOK ORAIT BILONG GAVMAN

Gavman i givim pinis tok orait long go het bilong namba wan hap wok konstraksen bilong Pasifik Marin Indastrial Zon long Madang.

Oda bilong wok i go het, em Tred, Komes na Indastri Minista, Richard Maru, i bin givim long jeneral kontrak kampani, China Shenyang International Economic and Technical Co-operation Corporation Limited tete long Mosbi.

Dispela kampani kirapim wok long pinis bilong dispela mun, Epril.

 

NA LONG SPOTS NIUS:

1.MARUM MEKIM LAS SENIS LONG LAINAP BILONG HUNTERS

Kosa bilong SP PNG Hunters, Michael Marum i mekim sampela las minit’senis long lainap bilong Hunters long statim gem agnesim Townsville Blackhawks long Sande.

Prop bilong Hunters, Henry Wan, bai no inap stap long pilai long Sande. Olsem na Marum it ok prop Timothy Lomai i mas go insait long 17-man skwat bilong dispela namba wan gem bilong en.

8 Epril | EMTV Nesenel Nius Hetlain Long Tok Pisin, em tv, tok pisin nius, png tv, png tok pisin nius, png nius,

Related posts

23 Epril | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

20 Ogas| EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online

4 Februari | EMTV Nesenel Nius Long Tok Pisin

EMTV Online
error: Content is protected !!